ShimmersHeaderBanner

Shimmer Glazes

sh-501.jpg
SH501 Black Diamond
$16.50
sh-502.jpg
SH502 Hematite
$16.50
sh-503.jpg
SH503 Peridot
$16.50
sh-504.jpg
SH504 Emerald
$16.50
sh-505.jpg
SH505 Aquamarine
$16.50
sh-506.jpg
SH506 Teal Quartz
$16.50
sh-507.jpg
SH507 Sapphire
$16.50
sh-508.jpg
SH508 Ruby
$16.50
sh-509.jpg
SH509 Zircon Orange
$16.50
sh-510.jpg
SH510 Ice Blue Topaz
$16.50
Share on Facebook