ShimmersHeaderBanner

Shimmer Glazes

sh-501.jpg
SH501 Black Diamond
$9.75
sh-502.jpg
SH502 Hematite
$9.75
sh-503.jpg
SH503 Peridot
$9.75
sh-504.jpg
SH504 Emerald
$9.75
sh-505.jpg
SH505 Aquamarine
$9.75
sh-506.jpg
SH506 Teal Quartz
$9.75
sh-507.jpg
SH507 Sapphire
$9.75
sh-508.jpg
SH508 Ruby
$9.75
sh-509.jpg
SH509 Zircon Orange
$9.75
sh-510.jpg
SH510 Ice Blue Topaz
$9.75
sh511-amethyst
SH511 Amethyst
$9.75
sh512-garnet
SH512 Garnet
$9.75
sh513-pink-tourmaline
SH513 Pink Tourmaline
$9.75
sh514-yellow-citrine
SH514 Yellow Citrine
$9.75
Share on Facebook